| |

Надлежности на општината и како ги остварува – Образование, Спорт и рекреација

Образованието е „пренесена надлежност“ од централно на локално ниво и општините се надлежни за основање, финансирање и администрирање на основни и  средни училишта (во соработка со централната власт), превоз, исхрана на ученици и сместување во ученички домови (член 22, точка 8 од ЗЛС).

Основнотоезадолжително образование и родителот е должен да го запише детето кое ќе наполни шест години, во својот училишен реон, а ученици од друг реон или од друга општина, се запишуваат само има слободни места за запишување и при тоа имаат право на бесплатен превоз ако живеат на најмалку 2 КМ од најблиското основно училиште.

Слични Објави