Од каде им се парите на Општините?
| |

Од каде им се парите на Општините?

Општините трошат пари, но, од каде доаѓаат тие пари? − Дотации – на средства од буџетот на Република Македонија и од буџетите на фондовите; − Донации примени од земјата и од странство и − Заеми од Буџетот на Република Македонија, како и од странство со претходна согласност на Владата на Република Македонија. Сопствени извори А)…

Стратегија за млади на Општина Кривогаштани
|

Стратегија за млади на Општина Кривогаштани

Советот на општина Кривогаштани на седницата одржана на ден 22.02.2024 година ја донесе Стратегија за млади на општина Кривогаштани за период 2024-2029. Локален младински совет ќе придонесе кон вклучување на младите во процесите на креирање политики на локално ниво, унапредување на нивната положбата во заедницата и градење на капацитетите на младите како идни лидериво општеството….

Нема камиони за ѓубре, ама има закон, стратегија и ЛАП
|

Нема камиони за ѓубре, ама има закон, стратегија и ЛАП

Очекуваме ситуацијата со собирањето отпад да се влоши и тоа машала, ако се тргне по умот на европјаните и нашите силни планери, кои ем сѝ намигаат меѓусобно додека им ги шиткаат тоа задолжителните планови, те за локален развој, те за управување со отпад – на општините, кои мораат да молчат и да голтаат, оти имет…

НЕМА ВЕЌЕ НАЦИОНАЛНОСТ – Уставниот суд го укина делот за националност во Законот за матичната евиденција

НЕМА ВЕЌЕ НАЦИОНАЛНОСТ – Уставниот суд го укина делот за националност во Законот за матичната евиденција

Уставниот суд денес донесе одлука со која се укинува делот “националност” во Законот за матичната евиденција. Овој чекор следи по иницијативата на политичката партија Левица, која оспоруваше неколку делови од законот што се однесуваат на изјаснувањето за националната припадност на граѓаните. Според Уставниот суд, изјаснувањето за националната припадност не треба да биде задолжително, туку опционално,…

ЗОШТО ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ?
| |

ЗОШТО ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ?

Како граѓани на една општина многу често знаеме да се пожалиме дека не знаеме како, каде и за што се трошат нашите пари, дека објавените буџети од страна на општините се неразбирливи и напишани во форма која за нас „обичните жители“ е научна фантастика. Покрај тоа што ќе го изработи и постави на својата официјална…

Стандарди за минимална транспарентност на ЛОКАЛНО НИВO
|

Стандарди за минимална транспарентност на ЛОКАЛНО НИВO

Стандардите за минимална транспарентност на ЛОКАЛНО НИВО се создадени врз основа на законските обврски коишто треба да ги исполнуваат Општините и произлегуваат од: – Законот за локалната самоуправа – Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер – Законот за користење на податоците од јавниот сектор и – Законот за заштита на личните податоци,…

Проектната документација е важна скоро колку и финансирањето
|

Проектната документација е важна скоро колку и финансирањето

Сме се нагледале проекти, кои ги финансираат „странците“ и „домашните“. При тоа никој не праша врз база на какви документи тие проекти ги добиваме. Ете, таа фаза, која не е само „почетна“, кај нас е слабо објаснета, затоа што партиите и функционерите ги сакаат заслугите, а вредните проектанти можат да бидат во позадина, па дури…

Кој е одговорен за подготовка на општинските буџети
| | |

Кој е одговорен за подготовка на општинските буџети

Буџетот за наредната година се припрема цела година. Некои би рекле „се планира“. Постојат многу „финансиски настани“ кои се законски регулирани – со рокови и за нивно спроведување се грижи Министерство за финансии. Тие „настани“ треба да се поставени во календари на буџетски настани, по кои треба да се водат општините и нив да им…

Дадено е со законот, не го користиме
| | |

Дадено е со законот, не го користиме

Граѓанското учество претставува вклучување на граѓаните во процесот на донесување одлуки. Законот вели дека „Комуникацијата помеѓу локалната власт и граѓаните мора постојано да се практикува преку институционални механизми“: посредното учество на граѓаните е преку избраните претставници, а директното преку „облици на учество на граѓаните во одлучувањето“ (чл. 25, 29 и 30 од ЗЛС):

Што треба да знаеме за локалните инспектори!!
| | |

Што треба да знаеме за локалните инспектори!!

Покрај комунални, градежни инспектори, инспектори за животна средина („покриваат случаи и пријави за бучава, ѓубре, квалитет на воздух…), инспектори за патен сообраќај, за даноци и наплата на комунални такси, општините можат да имаат: просветен инспектор, инспектор за домување, инспектор за туристичка дејност, а општините сами решаваат дали ќе имаат и „поинакви инспектори“! Еве некои податоци…