| |

Колку пелагониските општини се подготвени да ги вклучат граѓаните во носењето на одлуки?


Според анкетата од АГТИС со прашањето за подготвеноста на општините да ги вклучат граѓаните во донесувањето одлуки, резултатите покажуваат дека само мал дел од граѓаните од Пелагонискиот регион се задоволни со подготвеноста на нивните општини. Според одговорите, 5.3% од анкетираните го оценија статусот како одличен, додека исто толкав број го оценија како многу добар. Добро го оценија 15.7% од анкетираните, додека 31.6% сметаат дека е доволен, и на крај 42.1% го оценија како лошо.

Оваа анкета открива дека постои значителна несоусогласеност меѓу граѓаните и општините во поглед на вклучување на граѓаните во донесувањето на одлуки. За да се подобри сликата, општините треба да применат различни стратегии. Потребно е да се зголеми комуникацијата со граѓаните, објаснувајќи им ја важноста на нивното учество и преку разни канали. Може да се организираат семинари, а секако, подобрено известување на нивните веб страници или социјални мрежи би било добредојдено. Општините можат да ги зголемат можностите за учество на граѓаните со консултации и претставувања на предлози за одлуки. Воведувајќи вакви пристапи, општините можат да го подобрат односот со граѓаните и да ги вклучат во донесувањето на одлуки.

Слични Објави