| |

Управување со отпад на локално и регионално ниво – Надлежности на општината и како ги остварува

Оваа надлежност е регулирана со: Закон за управување со отпад (ЗУО), Национални: Стратегија, План, Програма – за управување со отпад, План и Програма (за 1 година) за управување со отпад на општината (треба одобрување до МЖСПП и годишен извештај), План за управување со отпад 2021 – 2031, ја извршуваат Јавни претпријатија (општински или регионални), правни и физички лица кои склучиле договор со ЕЛС, преку постапката за јавен тендер или преку Законот за концесии и за јавно-приватно партнерство, а Советот, на предлог на градоначалникот, ги пропишува шемите, начинот и условите за собирање и транспорт на комунален отпад, во рамките на интегрирана мрежа за управување со отпад (посебен правилник кој опфаќа: примарен систем за собирање отпад, претоварни станици, секундарни транспортни системи и депонии), што значи дека и местата за третман и за отстранување на инертниот отпад – согласно плановите за управување со отпад и просторните и урбанистичките планови, подлежат на тој принцип

Слични Објави