| |

Вклученост на граѓаните во креирање на локални политики

Овозможување на механизми и добри практики за директно вклучување на граѓаните во креирањето на локални политики и носењето одлуки е значајна компонента на буџетската транспарентност. Визуелот го прикажува процентот на вклучување на граѓаните во креирање политики на регионално ниво.

Заследете нѐ на Facebook и први дознавајте за новостите.


Најголем број на општини кои спроведуваат форуми за вклучување на граѓаните при носењето на буџетските одлуки се од Источниот плански регион (7/11 општини), Југоисточниот плански регион (7/10 општини) и Пелагонискиот плански регион (6/9 општини).

Според анализата за Фискална транспарентност кај општините во фискалната 2022-2023 година, 51% од општините организирале форум со граѓаните и општествените чинители, наспроти 49% во фискалната 2021-2022.

Отвореноста на општините преку овозможување на механизми и пракси за директно вклучување на граѓаните во креирањето на локални политики и носењето одлуки е значајна компонента на буџетската транспарентност преку инклузивност/ вклученост на граѓаните.


Општините во РСМ најчесто спроведуваат форуми/дискусии за дефинирање на општинските
приоритети за буџетите за следната година, односно спроведуваат буџетски форуми за
граѓаните. Истовремено постојат, иако во помал број, општини кои покрај буџетските форуми
спроведуваат и форуми за локален економски развој (ЛЕР) на кои граѓаните и другите засегнати чинители имаат можност да учествуваат со идеи и ставови, како и предлози за креирањето на стратегијата и плановите за развојот на локалната економија.

Повеќе информации за анализата на https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2019/09/0.-USAID-SRMA-_Fiscal-Transparency-Analysis_CEA_V221082023.pdf?fbclid=IwAR1FPWFWi57h098HGn6CsK3_NEEqoiwpCR7mLlHLsj7C16Y-jaWbmxRx1TU

Активностите се дел од проектот @Strengthening Resource Mobilization Activity- North Macedonia и им помага на партнер општините во унапредување на транспарентноста и отчетноста во процесите на прибирање, трошење и контрола на сопствените ресурси, со цел ефикасна испорака на услугите до своите граѓани. УСАИД ги поддржува напорите на земјата во намалување на корупцијата и зголемување на ефективноста и транспарентноста на локалните власти

Слични Објави