|

На работ на банкрот: Јавното претпријатие за патишта со долгови и неизвесна иднина

Финансиски предизвици и долгови

Одржувањето на магистралните и регионалните патишта е во сериозна опасност поради финансиските проблеми на Јавното претпријатие за одржување и заштита на патишта, кое работи со блокирана сметка веќе 12 години. Според податоците од 2022 година, сметката на ЈП е блокирана за обврски во вкупен износ од 663 милиони денари, што е за 196 милиони денари повеќе од евидентираните обврски. Ова го покажува конечниот ревизорски извештај на Државниот завод за ревизија објавен на 4 јули 2024 година.

Камата врз камата

Во извештајот се истакнува дека ЈП низ годините има тренд на зголемување на обврските кон добавувачи, како резултат на зголемена активност во одржување и изградба на нови делници, трошоци за набавка на нафта и раст на цените. Обврските кон добавувачи од 480 милиони денари во 2018 година пораснале на 966 милиони денари во 2022 година. Обврските по извршни решенија исто така бележат зголемување, од 324 милиони денари во 2018 година на над 467 милиони денари во 2022 година.

Недомаќинско работење

Ревизорите исто така констатираат дека одговорното лице не ги осигурало градежните објекти и средствата со кои располага претпријатието, во вредност од околу 2 милијарди денари. Во 2021 година биле набавени 15 специјализирани возила за чистење снег, но едно од нив било опожарено без да биде каско осигурено, а фабричката гаранција не била искористена.

Ризици за безбедноста

Теренскиот увид покажал дека полнењето на возила со гориво се врши со непроверени пумпи, а горивото се складира во несоодветни контејнери, што ја загрозува безбедноста на граѓаните и околината. Солта за зимско одржување на патиштата се чува во услови кои не го заштитуваат нејзиниот квалитет.

Влошување на финансиската состојба

Трошоците по основ на надомест на штети, камати и судски трошоци дополнително ја влошуваат финансиската состојба. Во 2021 година трошоците за плати се зголемиле и покрај намалувањето на бројот на вработени. Во 2022 година, трошоците за бруто плати изнесувале 390 милиони денари, што е зголемување во споредба со 2021 година, иако бројот на вработени се намалил од 840 на 796.

Овие проблеми го ставаат под знак прашање идното функционирање и стабилност на Јавното претпријатие за одржување и заштита на патишта, додека ризиците за безбедноста и квалитетот на патиштата остануваат големи.

Извор: DW на македонски јазик

Слични Објави