Кој е тој систем кој што го промовира ЗЕЛС – Разговор со Душица Перишиќ

Заедница на единиците на локална самоуправа – ЗЕЛС има мошне реален пристап. Кој е тој систем кој што го промовира ЗЕЛС? И како ЗЕЛС да им помогне на општините да го подобри ЛЕР?

„Со законот за Локална самоуправа, донесен во 2002 година, ЗЕЛС го промовира системот за поддршка на локалната самоуправа (ЛЕР) како клучна точка за развој на општините. Оваа иницијатива им помага на општините да го подобрат својот економски развој и да создадат поволни услови за живот на нивните граѓани.“

„Еден од предлозите е концептот БВС (Поволно деловно опкружување). Оваа идеја ја засилува соработката меѓу општините и бизнис секторот, откривајќи нови можност за развој и стимулирање на економски раст.“

Зошто туризмот е централна точка при планирање на локалниот економски развој?

„Не е секоја општина Охрид или Крушево. Туризмот може да биде значаен извор на приходи и работни места за многу општини. Туризмот не треба да биде застапен во секоја општина бидејќи не секоја општина поседува услови за туризам..“

Слични Објави