| |

Секој мисли дека е најзагрозен

Доколку сакаме да го зголемиме граѓанското учество во одлучувачките процеси, мораме да ги вклучиме и младите и студентите во тој процес. Без нивнтото учество во подготовката на стратешките документи секогаш ќе имаме една карика која ќе недостасува , а за да биде нештото цело потребни се сите карики.

На работилницата „Будење на заспаниот џин“ еден од учесниците беше и Кристијан Велјановски од Универзитетското Студентско Собрание при УКЛО. Во неговата изјава истакна дека студентите се „најзагрозената страна“ во сите случувања како на локално така и на централно ниво „Но не смееме да бидеме пасивни и да не учествуваме на вакви настани каде мораме и ние да ги кажеме нашите ставови и треба заедно со Локалната самоуправа, Невладините организации и УКЛО да превземеме чекори се со цел решавање на проблемите, .

Слични Објави