| |

ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2023 ГОДИНА

Една од обврките на општините за поголема транспарентност и отчетност е и објавување на Граѓански буџет.

ЗОШТО ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ?

✓ Информирање на граганите за тоа како се собираат општинските приходи и како се трошат општинските средства.
✓ Едукација на граѓаните за клучните термини, принципи и начела поврзани со општинскиот буџет и локалните финансии.
✓ Зголемување на свесноста на граѓаните за нивната улога во буџетскиот процес на локално ниво.
✓ Поттикнување на поголема активност и учество на граѓаните во процесите на планирање и реализација на општинскиот буџет.
✓ Запознавање на граѓаните со донесениот БУЏЕТ ЗА 2023 год. и неговите основни карактеристики – структура – кои се и колкави се општинските приходи и каде општината планира да ги потроши јавнте ресурси.

Па граѓани погледнете каде и како се трошат вашите пари.

Слични Објави