|

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 49-та седница (17.06.2024 година) на Советот на Општина Ресен

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен

Соопштение од Општина Ресен

„Ја свикувам 49-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 17.06.2024 година (Понеделник) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

За седницата се предлага следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

– Усвојување на записникот од  48 мата седница

 1. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Ресен за 2024 г.
 2. Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Ресен за 2024 г.
 3. Годишен план за вработување на ОУ“ Мите Богоевски“ Ресен за 2025 година.
 4. Годишен план за вработување на ОУ“ Гоце Делчев“ Ресен за 2025 година.
 5. Годишен план за вработување на ОУ“ Браќа Миладиновци“ с.Царев Двор за 2025 година.
 6. Годишен план за вработување на ОУ“ Славејко Арсов“ с.Подмочани за 2025 година.
 7. Годишен план за вработување на ОУ“ Димитар Влахов“ с.Љубојно за 2025 година.
 8. Годишен план за вработување за 2025 година на ОУ Дом на култура ,,Драги Тозија “Ресен.
 9. Годишен план за вработување за 2025 година на ЈОУДГ “11 ти Септември“ Ресен.
 10. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за културни активности што се финансираат од Буџетот на Oпштина Ресен за 2024 година.
 11. Советнички прашања.

Напомена : Материјали по точките 1 и 2 дополнително ќе Ви бидат доставени.

Бр.08-1149 /1,                              Претседател   на совет “   

Седниците се од отворени и може да присуствуваат и граѓани 

Слични Објави