|

Стандарди за минимална транспарентност на ЛОКАЛНО НИВO

Стандардите за минимална транспарентност на ЛОКАЛНО НИВО се создадени врз основа на законските обврски коишто треба да ги исполнуваат Општините и произлегуваат од:

– Законот за локалната самоуправа

– Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

– Законот за користење на податоците од јавниот сектор и

Законот за заштита на личните податоци,

Како и од ОБРСКИТЕ НА ОПШТИНИТЕ што произлегуваат од нивните надлежности за водење регистри и евиденции, како и статистички податоци коишто се однесуваат на територијата на општината.

Слични Објави