|

Во период од 01.06 до 31.08.2024 година сообраќајот по улиците „Јосиф Јосифовски,, и „11-ти Октомври,, ќе се одвива еднонасочно

Во период од 01.06.2024 година до 31.08.2024 година сообраќајот по улиците „Јосиф Јосифовски,, и „11-ти Октомври,, во градот Ресен  ќе се одвива еднонасочно.

Стои во известувањето од страна на Општина Ресен „Согласно  Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за определување на еднонасочен сообраќај и користење на сообраќајна лента за паркирање на патнички моторни возила бр.08-1159/10 од 30.05.2023 година (“Службен гласник на Општина Ресен“ бр.8/2023) донесена од страна на Советот на Општина Ресен во период од 01.06.2024 година до 31.08.2024 година сообраќајот по улиците „Јосиф Јосифовски,, и „11-ти Октомври,, во градот Ресен  ќе се одвива еднонасочно.

Слични Објави