|

Седница на советот на Општина Ресен

Општина Ресен ќе одржи седница на советот на 13.03.2024 во 11 часот, во салата на Советот на Општина Ресен.

Предлог дневниот ред предвидува:

– Усвојување на записникот од 45-та седница

Годишна (завршна) сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2023 година.
Годишен извештај по годишна сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2023 година.
Предлог –Одлука за отпис на основни средства.
Предлог- Одлука за отпис на ненаплатени и застарени побарувања.
Програмски и Финансиски извештај на Општинска Установа Дом на култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен за 2023 година.
Финансиски извештај по завршна сметка за 2023 година на ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен.
Финансиски извештај по завршна сметка за 2023 година на СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен.
Финансиски извештај за 2023 година на ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен.
Финансиски извештај за 2023 година на ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен.
Финансиски извештај за 2023 година на ОУ ,,Славејко Арсов’’ – Подмочани.
Финансиски извештај за 2023 година на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ – с. Царев Двор.
Финансиски извештај за 2023 година на ОУ ,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно.
Програми за изведување на екскурзии во трето, шесто и деветто одделение во учебната 2023/2024 година во ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен.
Програми за изведување на екскурзии во трето, шесто и деветто одделение во учебната 2023/2024 година во ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен.
Програми за изведување на екскурзии во трето,шесто и деветто одделение во учебната 2023/2024 година во ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ – с.Царев Двор
Програми за изведување на екскурзии во трето, шесто и деветто одделение во учебната 2023/2024 година во ОУ ,,Димитар Влахов – с.Љубојно.
Програми за изведување на екскурзии во трето, шесто и деветто одделение во учебната 2023/2024 година и еднодневен пролетен излет за учениците од прво до деветто одделение во ОУ ,,Славејко Арсов“ – с.Подмочани.
Извештај по Годишна сметка на ЈКП ,,Пролетер’’ Ресен за 2023 година.

Извештај за работењето на одделението Јавно прометни површини за 2023 година.

Извештај за работата на градските гробишта во Ресен во 2023 година.

Извештај за работата на системот за пречистување на отпадни води во 2023 година.

Извештај за реализација на Програмата за одржувње на комунална хигиена за 2023 година.

Извештај за работењето на градскиот пазар во Ресен во 2023 година.

Извештај за работата на канализационата мрежа во 2023 година.

Предлог-Одлука за вклучување во системот за управување со отпад на подрачјето на Општина Ресен
Предлог- Програма за дополнување на Програмата за Ф – Урбано планирање Ф10 -Урбанистичко планирање Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2024 година.

Слични Објави