|

Презентиран Локален Еколошки Акционен План (ЛЕАП) на Општина Битола

Локално еколошкиот акционен план (ЛЕАП) е стратешки документ и општините имаат законска обврска да го изготват, согласно Законот за животна средина.

Пред советниците од Советот на општина Битола, претставници на невладиниот сектор и општинската администрација, беше презентиран новиот Локално еколошкиот акционен план (ЛЕАП) на општина Битола за периодот 2023-2030 година. Овој стратешки документ општината има законска обврска да го изготви, согласно Законот за животна средина.

Пред присутните се обрати градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски, кои истакна дека ЛЕАП има за цел да ја идентификува состојбата со животната средина во сите тематски области, односно урбаниот развој, воздухот, отпадот, бучавата, почвата и земјиштето, природата итн.

„За нас, како локална самоуправа, ваквите стратешки документи се од огромно значење, бидејќи го трасираат патот на следните чекори кои што треба да бидат реализирани во насока на подобрување на животната средина, што е и наша стратешка цел. Од Локално еколошкиот акционен план, понатаму треба да произлезат квалитетни годишни програми, кои ќе ги одредат приоритетите и клучните проблеми, по што ќе следуваат предложени мерки и активности со кои истите треба да бидат надминати. Овој стратешки документ, треба да биде наш водич во надминување на еколошките проблеми со кои што се соочуваме во секојдневието, а од своја страна треба да послужи и како документ со кој ќе можеме да привлечеме финансиски средства, за надминување на воочените еколошки проблеми.

Очекувам дека барем во поголем дел ќе бидат реализирани предвидените активности од локално еколошкиот акционен план, кој самиот по себе ќе биде и наша алатка, со која ќе можеме да соработуваме и со бизнис секторот и граѓаните на општина Битола, во насока на обезбедување заштита на животната средина, квалитетот на живот, а со тоа и подобро здравје за сегашните и идни генерации кои што живеат на територијата на општина Битола“, посочи градоначалникот Коњановски.

Фирмата избрана на тендерска постапка Еуромак Контрол од Скопје, изработувачот на ЛЕАП, беа образложени деталите при изработката на овој стратешки документ, посебно тематските области воздух, води, отпад, почва и користење на земјиште, биолошка разновидност, урбан развој и урбано зеленило, како и бучавата.

Слични Објави