Народната банка подготви брошура за безбедност при користењето дигитални финансиски производи и услуги

Дигитализацијата носи многу погодности, но исто така и закани поврзани со кибербезбедноста. Појаснувањата на ризиците, како и мерките за претпазливост се достапни во брошурата „Безбедност при користењето дигитални финансиски производи и услуги“ на:

https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-soopstenie-18102023.nspx

Слични Објави