| |

Какви услуги даваат поголемине општини на помалите општини

Законите за децентрализација предвидоа „монотипни општини“, што значи дека секоја општина има исти надлежности, без оглед дали е урбана или рурална. Така општините со поскромни капацитети и послаба (наследена) инфраструктура мораат да користат услуги од поголемите и блиски општини.

При тоа, многу луѓе се прашуваат дали таа „поголема“ општина си ги зема и парите за извршување накоја надлежност (услуги) за помалата општина. Знаеме дека (често) на самата уплатница, граѓанинот ја става шифрата на општината – каде што уплаќа, па нејасно е каде одат тие пари.

Затоа одговор на ова прашање побаравме на вистинското место: Кај општина, која извршува некои надлежности и дава услуги за друга рурална општина.

Од известувачите на заедницата се бара понекогаш да поставуваа и незгодни прашања, нели?

Слични Објави