| |

Јавност, слободен пристап до информации од јавен карактер, информирање, консултирање

Чл. 8 од ЗЛС утврдува дека општините се должни, без надоместок да ги информираат граѓаните за својата работа, за плановите и програмите, да им овозможат пристап кон основните информации за услугите и начините за нивно остварување. Не сите општини имаат донесено Стратегија на комуникација на општината и Акциски план за комуникација, ниту сектори или одделенија за комуникација и/или лица за односи со јавноста. Правата и постапката за слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат „имателите на јавни информации“ се уредени со Законот за слободен пристап до информации.

Заследете нѐ на Facebook и први дознавајте за новостите.


Општината, како имател на информации од јавен карактер (чл 10) преку својата интернет-страница треба да објавува податоци од своја надлежност. Секој имател на информации е должен да овозможи бесплатен пристап до претходно изнесените информации, да ја води и да ја ажурира листата на информации со кои таа располага и да ги објавува на начин достапен за јавноста (редовно ажурирана веб страница, огласна табла и друго). Секој имател на информации за посредување определува едно или повеќе службени лица при остварувањето на правото на слободен пристап до информации; кое контактира и ги дава потребните информации и му помага на барателот на информации за што води посебна евиденција за примањето на барања за информации, чувањето и давање на информации.

Податоците, кои општината треба да ги објавува се:

 • податоци од своите надлежности што ги извршува;
 • податоците за функционерот или одговорното лице;
 • основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации и
 • за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување;
 • список на вработени во општината со позиција, службен имејл и службен телефон;
 • законите кои се однесуваат на надлежноста на општината, поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило;
 • прописите што во рамките на својата надлежност ги донесува општината во вид на подзаконски акт: правилници (правилник за внатрешна организација, правилник за систематизација на работните места, правилник за заштитено внатрешно пријавување и др.), уредби, наредби, упатства, планови, програми, решенија и други видови акти за извршување на законите и други прописи, кога за тоа се овластени со закон;
 • органограм за внатрешната организација;
 • стратешки планови и стратегии за работа;
 • годишни планови и програми за работа;
 • годишен буџет и завршна сметка;
 • годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот;
 • ревизорски извештаи;
 • видови услуги што ги дава општината (информации за физичката достапност за остварување на услугите и информации за е-услугите, податоците за законските основи, називот на услугите, документите и податоците потребни за остварување на секоја од услугите, механизмите за правна заштита и други релевантни податоци);
 • тарифници за надоместоци за издавање на реални акти;
 • начинот на поднесување на барање за пристап до информации (начин на поднесување усно и писмено барање за пристап до информации, како и барање поднесено по електронски пат);
 • целокупната документација за јавните набавки, за концесиите и за договорите зa јавно-приватно партнерство; предлог на програми, програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на општината, соопштенија до јавноста за работи преземени од нивната интернет-страница во согласност со законските надлежности, информативни билтени, службени гласила ако се обврска согласно со закон и друго;
 • извештаи за работа кои ги поднесуваат до органите надлежни за спроведување контрола и надзор; статистички податоци за работата….

Слични Објави