21 мај – Светски ден на културната разновидност за дијалог и развој

Во 2001 година, УНЕСКО ја усвои Универзалната декларација за културен диверзитет и во декември 2002 година, Генералното собрание на ОН, во својата резолуција 57/249, го прогласи 21 мај да биде Светски ден на културниот диверзитет, за дијалог и развој.

Светскиот ден на културната разновидност за дијалог и развој се одржува секоја година на 21 мај, со што се одбележува не само културното богатство во светото туку и меѓу културниот дијалог за постигнување мир и одржлив развој.

Генералното собрание на Обединетите нации за прв пат го прогласи овој Светски ден во 2002 година, откако УНЕСКО ја освои Универзалната декларација за културна разноликост од 2001 година, препознавајќи ја потребата за „зајакнување на потенцијалот на културата како средство за постигнување просперитет, одржлив развој и глобален мирен соживот“.

Светскиот ден на културната разновидност за дијалог и развој е повод да се промовира и потенцира важноста на културата. Тоа е можност да се промовираат како материјалните така и нематеријалните културни добра, и да се размисли како тие придонесуваат за взаемно разбирање и одржлив развој.

Слични Објави